Network Menu

Projektbeskrivning

Barn utomlands & svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som har skapats för att på olika sätt stödja utlandssvenska föräldrar och deras barn att använda och utveckla svenska som ett gemensamt språk.

BUS är inte en permanent del av SWEA utan ett tidsbegränsat projekt på sex år. Projektet består av tre faser: projektplanering, implementering och utvärdering. Det godkändes av SWEA Internationals styrelse i januari 2012 med preliminärt avslutande i december 2017.

Projektet har två definierade syften:

  1. Att kartlägga de behov som svenska föräldrar har och får när de bor eller flyttar utomlands vad gäller deras barns svenskinlärning.
  2. Att skapa och förmedla information, utbildningar, tjänster och produkter som underlättar svenskinlärningen för barn som lär sig svenska utanför Sverige.

Inom ramen för projektet har hittills följande åstadkommits (12 oktober 2017):

  • En arbetsgrupp bestående av sju Sweor från lokalavdelningar i tre världsdelar har etablerats. Tillsammans har de för närvarande kompetens i svenska språket, flerspråkighet, språkundervisning, översättning, pedagogik och forskningsmetodik. Alla har två- eller flerspråkiga barn och ett genuint intresse för svenska språket och flerspråkighet.
  • En internationell kartläggning av svenska föräldrar och deras barns har utförts under 2017. En pilotstudie testade metodiken och utfördes under 2015.
  • Två webbinarier för svenska föräldrar om flerspråkighet har genomförts. Ett klipp ur ett av dem finns tilgängliga på Youtube
  • En artikelserie med 24 artiklar om flerspråkighet har publicerats i SWEA Forum och här på SWEA BUS-bloggen. Denna kommer att fortgå under projektets gång.
  • En workshop på SWEAs världsmöte i Bologna 2013 om Sweors erfarenheter av sina barns svenska har ordnats.
  • En serie av språkpyssel för barn har publicerats på BUS hemsida sedan januari 2015 (hittills 25 stycken med olika teman).
  • En serie av Fredags-BUS har skapats. Dessa är baserade på Sweors tips om vad som fungerar i deras familjer när de gäller vissa aspekter av flerspråkighet och svenska.

Projektet har fungerat som ett komplement till existerande SWEA-verksamhet. Förhoppningen är att projektet kommer att stärka medlemsförmånerna och utvidga målgruppen för rekrytering av nya medlemmar.