Network Menu

Pilotundersökningen “Barn utomlands & Svenska språket” (BUS) avslutad

Under SWEAs världsmöte i Bologna 2013, hölls en workshop för Sweor som sammanfattades i en rapport (Normén & Bravo Granström 2013). Denna visade att föräldrar med svensk anknytning som bor utomlands ofta tycker att det är svårt att lära sina egna barn svenska. Med stöd av dessa observationer kommer en kartläggning av svenska bland familjer utomlands genomföras. Denna kartläggning har samma namn som vårt huvudprojekt, dvs. ”Barn utomlands & svenska språket” (BUS). Huvudstudien kommer att genomföras med hjälp av medlemmar i svenska internationella organisationer och är nu under planering. Syftet är att öka kunskapen om vad föräldrar upplever som hjälpande och stjälpande faktorer när det gäller barnens svenska.

Under våren 2015 genomfördes en pilotundersökning som första steg i denna kartläggning. Tre orter med SWEA-avdelningar och svenska skolor deltog: Tokyo, München och Vancouver. Sammanlagt deltog 51 personer i pilotundersökningen. Denna hade som huvudsyfte att kalibrera och förbättra verktyget, som bestod av en enkät.

Enkäten i pilotstudien hade 37 frågor som täckte sju teman (demografi, familjens sammansättning, allmänt om språk och flerspråkighet, familjens framtida planer, åsikter och attityder till svenskan, specifikt om barnets/barnens svenska och utbildning i svenska). Den hade utformats med hjälp av programvara som ligger på den interaktiva webbsidan surveymonkey.com.

Enkätsvaren gav mycket återkoppling om allt från språk till innehåll och utformning, vilket kommer att vara värdefullt när vi uppdaterar enkäten. Resultaten kommer att bearbetas under våren och sommaren 2015, och ligger till grund för hur vi går vidare med huvudstudien.

SWEA BUS vill tacka samtliga som deltog i enkätundersökningen och de volontärer som hjälpte oss i Japan, Tyskland och Kanada där pilotundersökningen genomfördes. Speciellt följande personer var inblandade och förtjänar ett extra tack:

Anna Nejdling Ekman, SWEA München

Carin Ekman, SWEA München

Sune Montan, Svenska skolan i München

Christina Nilsson, Svenska skolan i München

Hanna Theis, Europaskolan i München

Amie Kronblad, SWEA Japan

Johan Bergquist, Svenska skolan i Tokyo

Petra Stridh, Svenska skolan i Tokyo

Mia Logie, Svenska skolan i Vancouver

Emma Carpenter Svenska skolan i Vancouver

Rebecca Keckman, SWEA Vancouver,

, , , , , , , , ,